TTB: Aşıya erişim ücretsiz ve herkesin hakkı olmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nce, Kovid-19 pandemisinde güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağı belirtilerek, ”Aşıya erişim ücretsiz ve herkesin hakkı olmalıdır” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nce, Kovid-19 pandemisinde güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağı belirtilerek, ”Aşıya erişim ücretsiz ve herkesin hakkı olmalıdır” denildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, aşının, yaşam kurtaran büyülü bir keşif olduğu ve çiçek, çocuk felci, kızamık, boğmaca, difteri, tetanos gibi hastalıkların azaltılmasında; bu hastalıklardan ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesinde etkisi dile getirilerek, aşıların her yıl yaklaşık üç milyon insanın ölümünü engellediği kaydedildi.

Covid-19 pandemisinde de güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, ancak herhangi bir tıbbi girişimde bulunabilmek için beklenen yararın olası zararlardan fazla olmasının gerektiği, geliştirilen Covid-19 aşılarına ilişkin değerlendirme yapabilmek için de yeterli sayı ve nitelikte bilimsel bilgiye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bağışıklama çalışmalarının başarısının, uygulanan aşı programlarına duyulan güvene bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, bağışıklama programlarının sağladığı temel halk sağlığı yararlarının korunmasının; nitelikli aşılama hizmetlerinin varlığına, aşıların yarar ve risklerinin anlaşılmış olmasına, karar süreçlerinin kanıta dayandırılmasına, aşılama hizmetlerinin toplumda yaygın ve adaletli olmasına, çocukların, ergenlerin, erişkinlerin korunmasına yönelik sorumluluk alınmasına ve aşılamaya yönelik engellerin aşılmasına bağlı olduğu anlatıldı.

Bir aşının salgınlarda uygulanabilmesi için neler gerekli?

Açıklamada, şöyle devam edildi:

”Bir aşının salgınlarda uygulanabilmesi için, en azından;

  • Aşının Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları sonucunda “güvenli” ve “etkili” olduğu kanıtlanmış olmalı,
  • Aşı çalışmalarına ilişkin veriler, nitelikli bilimsel dergilerde yer almalı ve/veya bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmış olmalı,
  • Aşı ile ilgili üretim sürecinin “kalite” güvencesi tamamlanmış olmalı ve süreç kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalı,
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıya “Acil Kullanım Onayı” vermek üzere, konularında yetkin farmakoloji, immünoloji, viroloji, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşan ve hiçbir çıkar çatışması söz konusu olmayan bilim insanlarından oluşan bir kurul kurmalı,
  • Karar süreci öncesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tüm bilgi ve veriler kamuoyuna açıklanmalıdır.

Sıralanan ölçütler, olası en az riski yaratacak evrensel ölçütlerdir.”

Açıklamada, Türkiye’ye getirileceği söylenen, gelebilecek olan ve ülkemizde üretilecek tüm aşıların bu ölçütleri taşımasının şart olduğu kaydedilerek, pandemi ile mücadelenin en yaşamsal aracı olan aşıların ülkemizde uygulanma süreci, en küçük bir hatayı kaldırmayacak önem olduğu bildirildi.

Aşıya erişim ücretsiz ve herkesin hakkı olmalıdır.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sağlık Bakanlığı’nı Türkiye’de uygulamayı planladığı aşılar için etkililik, güvenlilik, kalite değerlendirmesinde kullanılan tüm verileri bağımsız araştırmacılara da açmaya; karar verme mekanizmalarına bağımsız araştırmacı ve kurumları da katmaya çağırıyoruz.

Bu ölçütler kullanılmadan verilecek kararların toplum sağlığı açısından onarılmaz risklere ve aşılara yönelik güvensizliğe yol açacağını ve sonuç olarak şimdikinden daha kötü bir halk sağlığı sorunu yaratabileceğini; bunun sorumluluğunun sağlık çalışanlarında değil doğrudan Sağlık Bakanlığı’nda olacağını belirtmek isteriz.

Aşı, insanlığın müşterek bir değeridir. Diğer toplumsal müştereklerde olduğu gibi, aşıları da ticari grupların kısa vadeli çıkarlarından korumak için toplumsal bir bakış açısı gereklidir. Bu ortak değerin korunması için aşıya erişim, piyasa dinamiklerinden bağımsız ve sürekli olmalıdır. Aşıya erişim ücretsiz ve herkesin hakkı olmalıdır.”

(Visited 31 times, 1 visits today)