Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamaları, açılmaları, faaliyetleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik çerçevesinde teşkil edecek Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu, diyaliz tedavisinde kullanılan ilaçlar, solüsyonlar, araç ve gereçler ile ilgili standartların belirlenmesi, diyaliz ile ilgili ulusal tanı, kayıt ve tedavi protokolleri konusunda Bakanlığa görüş bildirecek.

Komisyonun çalışma usullerinin de belirlendiği yönetmeliğe göre, merkezler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, sadece diyaliz uygulamak amacıyla ayrı bir merkez veya bunlara ait olan hastane ve tıp merkezleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak kurulabilecek.

Merkez açılacak ilin demografik yapısı, böbrek yetmezlikli hastaların bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak, ülke genelinde planlama yapılacak.

Bir bölgede yeni bir merkez açılabilmesi için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı beş veya üstü olarak kabul edilecek.

Yeni açılacak merkezin cihaz sayısı başlangıçta, 15’den az, 25’den fazla olmayacak.

Akut veya acil durumlarda, planlamadan istisna olarak yatak sayısı en az 50 olan hastaneler bünyesinde en fazla iki hemodiyaliz cihazı bulundurulabilecek.

Merkez bulunmayan kamuya ait hastanelerde nefroloji yan dal eğitimi verilen devlet üniversitesi hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde planlamadan muaf olarak en fazla 10 cihaz kapasiteli üniteler kurulabilecek.

Periton diyalizi uygulamaları planlamadan muaf olacak.

Merkez açmak isteyenler Bakanlık’tan yatırım izni alacak.

(Visited 70 times, 1 visits today)